آشنایی با انواع بسته بندی مواد غذایی

انجام عملیات بسته بندی مواد غذایی دارای چندین هدف مهم از جمله محافظت از مواد غذایی، حفظ ویژگیهای حسی و ظاهری و کیفیت آن و ارائه اطلاعات ماده غذایی به لحاظ تولید و ساختار ترکیبی آن میباشد. بسته بندی مواد مشاهده بیشتر